Epilepsy People inclusion Overcoming Workplaces European marginalization

За насПроекта EpilepsyPOWER има за цел да подобри възможностите на хората с епилепсия (PwE) за включване на пазара на труда. Крайната цел е да се увеличи броят на хората, ангажирани в съответните инициативи свързани с корпоративната социална отговорност; да се разпространи култура и практика за внедряване на системи за включване на хора с епилепсия, базирани на повишаване и валоризиране на техните способности; подпомагане на университети, компании, микро и малки предприятия в подобряване на приобщаването. Проектът EpilepsyPOWER обединява 6 партньори от 5 държави: Италия, Германия, България, Ирландия и Франция.

За проекта

EpilepsyPOWER - Преодоляване маргинализацията на работното място чрез включване на хората страдащи от епилепсия в Европа е тригодишен проект, съфинансиран от Европейския съюз по програма "Еразъм+", KA220-ADU - Партньорства за сътрудничество в областта на образованието за възрастни Основен финансиращ орган: IT02 - Agenzia Nazionale Erasmus+ - INDIRE Договор №: 2021-1-IT02-KA220-ADU-000028349"

Резултати  • PR1: Оперативна рамка и методология за обучение - методологически документ, който ръководи разработването на PR2, PR3 и PR4. Разработването му ще бъде съпроводено от трансфер на знания, преглед на литературата и проучване на целевите групи.
  • PR2: Интегрирана онлайн платформа за дигитално интегрирано обучение, многостепенно сътрудничество и споделяне на ресурси - иновативна и интегрирана уеб платформа с атрактивен дизайн, достъпна на всички езици на партньорите, както и удобен за ползване уебсайт на проекта. Информацията, събрана и съхранявана в рамките на платформата, ще бъде организирана с цел: да се даде възможност за извличане на информация (чрез метаданни) за съхраняваните документи, напр. източник, дата, държава, ревизия, съдържание и т.н.; да се даде възможност за диференциран достъп до информацията на EpilepsyPOWER за партньорите, техните мрежи, целевите групи и заинтересованите страни.