Резултати


  • PR1: Оперативна рамка и методология за обучение - методологически документ, който ръководи разработването на PR2, PR3 и PR4. Разработването му ще бъде съпроводено от трансфер на знания, преглед на литературата и проучване на целевите групи.

           EpilepsyPOWER - Заключителен доклад

  • PR2: Интегрирана онлайн платформа за дигитално интегрирано обучение, многостепенно сътрудничество и споделяне на ресурси - иновативна и интегрирана уеб платформа с атрактивен дизайн, достъпна на всички езици на партньорите, както и удобен за ползване уебсайт на проекта. Информацията, събрана и съхранявана в рамките на платформата, ще бъде организирана с цел: да се даде възможност за извличане на информация (чрез метаданни) за съхраняваните документи, напр. източник, дата, държава, ревизия, съдържание и т.н.; да се даде възможност за диференциран достъп до информацията на EpilepsyPOWER за партньорите, техните мрежи, целевите групи и заинтересованите страни.
  • PR3: Лаборатории за сътрудничество за най-добри практики - целта им е да организират специфични дискусии и работни лаборатории (на място и онлайн), в които да участват служители на Партньорите с целевите групи и основните заинтересовани страни по проекта EpilepsyPOWER. Участниците ще оценят и обсъдят нуждите на хората с увреждания относно тяхната пригодност за заетост, като се обърне специално внимание на възможностите за стаж, безопасността на работното място и комуникацията с работодателя/колегите, както е станало ясно от резултатите от предишни проекти и от лабораториите.
  • PR4: Учебно съдържание и насоки за работа в класната стая - основната му цел е да осигури успешно предаване в сектора и страната чрез междукултурен подход. Предварителен анализ на първата версия на учебните материали ще бъде направен по време на ""Лаборатории за сътрудничество за най-добри практики"" с поканени целеви групи във всяка страна на партньорите. Всички учебни ресурси, разработени по време на проекта EpilepsyPOWER, ще бъдат свободно достъпни онлайн чрез платформата за свободен достъп, за да могат да се използват от всички. Това ще бъде допълнително улеснено от факта, че 14-те модула ще бъдат публикувани онлайн на 5 езика (EN, IT, DE, FR, BG).
  • PR5: Инструмент за онлайн оценка и етикет за епилепсия - Като се има предвид, че модулите за обучение по проекта, налични във всяка от пътеките, ще бъдат разработени и организирани с последователна логика, всеки участник трябва да премине през теста на конкретния модул, за да получи достъп до следващия модул от една от всяка пътека за обучение. Сертификатът за постижения на EpilepsyPOWER е крайният документ, който ще удостовери пълното завършване на всеки обучителен курс, предоставен от онлайн платформата. Организациите, които ще участват в онлайн оценяването, ще получат емблемата EpilepsyPOWER, която ще могат да използват в собствените си комуникационни инициативи и на уебсайта на университета или компанията.